ترانس بهزاد archive
Tag : سفارش ترانس حلقوی

ترانس حلقوی (تروئید)

سفارش انواع ترانسهای حلقوی در ولتاژ و توانهای مختلف پذیرفته می شود.   ترانس حلقوی با تعداد خروجیهای مختلف با بالاترین کیفیت.

Welcome , today is شنبه, اسفند ۲۶, ۱۳۹۶